top of page
 
STANOVY

občianskeho združenia

Poe3

 

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

Článok I.

 

Základné ustanovenia

 

 • Názov občianskeho združenia je Poe3, pričom ide o vymyslený výraz vytvorený spojením skratky slova poézia a číslovky označujúcej počet zakladajúcich členov (ďalej len „združenie“).

 • Sídlo združenia je Jasovská 39, 851 07 Bratislava – Petržalka.

 • Združenie je dobrovoľným, mimovládnym združením fyzických a právnických osôb.

 

Článok II.

 

Cieľ združenia

 

 • Cieľmi združenia sú:

- prezentovať súčasnú literatúru a umenie doma a v zahraničí,

- priblížiť a sprístupniť súčasnú literatúru a umenie širšej verejnosti, najmä

mladým ľuďom,

- prirodzenou formou vzbudiť záujem verejnosti o kultúru,

- podnietiť kreativitu a kreatívne cítenie.

 

 • Pre naplnenie týchto cieľov bude združenie vykonávať nasledujúce činnosti:

- organizácia hudobno-literárnych kultúrnych podujatí zameraných na autorské

čítania, prezentáciu literatúry a iných umeleckých činností,

- vydávanie literárnych zborníkov, časopisu a iných publikácií,

- podpora vydávania samostatných knižných projektov autorov,

- organizácia podujatí súvisiacich s literatúrou a umením – literárne súťaže,

tvorivé workshopy,

- vedenie knižnice pre členov združenia,

- spolupráca s domácimi a zahraničnými autormi a vydavateľstvami,

- preklady textov slovenských autorov do cudzích jazykov a texty zahraničných autorov do slovenského jazyka,

- filmové spracovanie textov, tvorba scenárov, propagácia tvorby domácich a zahraničných autorov

- vzájomná spolupráca s inými právnickými subjektmi pri realizácii projektov

 

Článok III.

 

Členstvo v združení

 

 • Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania Slovenskej republiky) a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami združenia.

 • Členstvo vzniká prijatím orgánmi združenia na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

 • Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

 

 • Členstvo zaniká:

 • vystúpením (členstvo zaniká dňom oznámenia člena orgánom združenia o vystúpení zo združenia),

 • vylúčením (ak člen porušuje členské povinnosti, alebo z iných závažných dôvodov),

 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

 • zánikom združenia.

 

Článok IV.

 

Práva a povinnosti členov

 

 • Práva členov združenia sú:

 • aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,

 • byť informovaný o podujatiach združenia a zúčastňovať sa na nich,

 • predkladať návrhy, žiadosti, otázky a sťažnosti orgánom združenia ohľadom ich činnosti.

 

 • Povinnosti členov združenia sú:

 • dodržiavať stanovy združenia,

 • pomáhať pri plnení cieľov združenia,

 • riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,

 • plniť uznesenia orgánov združenia.

 

Článok V.

 

Orgány združenia

 

 • Orgánmi združenia sú:

 • členská schôdza

 • rada

 

 • Členská schôdza

 • Členská schôdza je najvyšší orgán združenia, je to spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia.

 • Členskú schôdzu zvoláva rada združenia podľa potreby, minimálne však raz ročne.

 • Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva rada združenia z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť aspoň dvoch tretín členov združenia.

 • Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

       - schvaľovať stanovy a ich zmeny,

       - schvaľovať plán činnosti,

       - schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení,

       - voliť a odvolávať členov rady,

       - rozhodovať o zániku združenia.

 • Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

 

 • Rada

 • Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými členskými schôdzami. Má troch členov.

 • Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov rady.

 • Rada sa schádza podľa potreby, minimálne však raz ročne.

 • Rada môže byť volená a odvolaná na členskej schôdzi dvoma tretinami všetkých členov združenia.

 

Článok VI.

 

Hospodárenie združenia

 

 • Združenie hospodári samostatne so svojím majetkom, ako aj s majetkom, ktorý bol združeniu zverený do správy. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Za hospodárenie zodpovedá rada združenia.

 

 • Zdrojmi majetku sú:

 

 • členské príspevky,

 • dary od fyzických a právnických osôb,

 • dotácie a granty od právnických osôb,

 • dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

 • výnosy zo vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií,

 • výnosy z verejných zbierok,

 • výnosy z majetku a vlastnej činnosti použité na podporu cieľov združenia,

 • úroky z finančných prostriedkov.

 

 • V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

 • Majetok a príjmy združenia slúžia na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

 • Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel.

 

Článok VII.

 

Zánik združenia

 

 • Združenie zaniká:

     - zlúčením s iným občianskym združením,

     - dobrovoľným rozpustením.

 • O zániku združenia rozhoduje členská schôdza, pričom rozhoduje aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

 • Na schválenie zániku združenia sa vyžaduje súhlas dvoch tretín všetkých členov združenia.

 • Ak zaniká združenie rozpustením, rada ustanoví likvidátora.

 • Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Po vyrovnaní záväzkov môže byť majetok použitý na podporu mimovládnych organizácií, združení, alebo nadácií, o ktorých rozhodne členská schôdza a ktorých ciele sú blízke cieľom zaniknutého združenia.

 • Zánik združenia sa oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok VIII.

 

Záverečné ustanovenia

 

 • Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

bottom of page